Ühinemislepingu avalik väljapanek

Lepingu tekst: Ühinemislepingu projekt – avalik väljapanek.pdf

Ettepanekud ühinemislepingu projekti kohta olid oodatud 16. oktoobrini 2016. Kirjalikud ettepanekud tuli saata e-postiga aadressile viljandivald@viljandivald.ee või viia valla kantseleisse sekretäri kätte. Kõiki ettepanekuid analüüsis ühinevate omavalitsuste esindajatest koosnev komisjon.

Avalikud koosolekud liitumislepingu projekti tutvustamiseks leiadsid aset kõigis kolmes vallas 26. septembrist kuni 5. oktoobrini 2016.

Liitumislepingule avalikul väljapanekul tehtud ettepanekud

Ettepaneku laekumise kuupäev

Ettepaneku tegija

Ettepaneku sisu

Komisjoni otsus: arvestamine/ mitte arvestamine – põhjendus

3. oktoober 2016

ulvitatar@gmail.com

Tere,

Lugesin selle läbi ja tekkis mõte, et kodanike algatusel loodud või loodavate ja kohalikku ühishuvi toetavate MTÜ-de plaanipärase rahastamise võiks ka lepingusse sisse kirjutada. Praegu on nagu mokaotsast sees, et kui raha üle jääb, siis kaasfinantseeringu võiks ju katta. Ja sedagi vaid siis, kui on arengukavas sees. Nii ei toetata omaalgatust. Sellest räägitakse palju, et mõningad sotsiaalteenused võiks mtü-dele üle anda, aga kuskil ei räägita, kuidas neid rahastada. Kui lepingus oleks sees, et elujõulise külaseltsi toetamine on oluline, annaks see inimestele signaali, et aktiivsuse ilmutamine on sallitud. Praegune sõnastus külavanemate ümarlaua ja nõukoja loomine jätab mulje, et need dubleerivad üksteist ja samas on ümarlaud omaalgatuslik, kuid nõukoda kellegi poolt nimetatud. Omaalgatus hakkab efektiivselt tööle ainult siis, kui selleks on selgelt väljendatud sõnum antud – et SEDA ON VAJA. Vastasel korral keerutatakse vähe tolmu ja minnakse laiali.

Otsus: Mitte arvestada.


Selgitus:

Komisjon on seisukohal, et lepingus on sõnastatud  külavanemate ja kodanike ühenduste ümarlaua moodustamine konkreetselt, mis ei anna kaheti tõlgendamist.  (lepingu punkt 10.1. Moodustatakse külavanemate ja kodanike ühenduste ümarlaud.)
 

MTÜde toetamine on liitumislepingus sõnastatud:
10.3. VALD toetab rahaliste vahendite olemasolu korral mittetulundusliku tegevuse kaasfinantseerimist valla arengukavas välja toodud tegevustele.

Igasuguste toetuste välja maksmine kohalike omavalitsuste eelarvest peab olema läbipaistev ning volikogu peab olema selleks kehtestanud vastava korra.
Kohalik omavalitsus peab oma tegevustes ja tegevuste toetamistes lähtuma vallavolikogu poolt kinnitatud arengukavas väljatoodud tegevustest.

Samuti on liitumislepingu punktis 6.3. kirjas, et VALLA eelarve koostamisel arvestatakse liitunud omavalitsusüksuste varasemate prioriteetidega.

12. oktoober 2016

Diana Suigusaar

Kirjutan siit Kolga-Jaani vallast, kus on kaks kooli ja üks tahetakse kinni panna, laste vähesuse tõttu.

Elame Kaavere külas ja mul on kolm last ja vend, kes käivad kõik Leie Põhikoolis. Peale Leie Põhikooli sulgemist õppeaastal 2017/2018,pean lapsed panema Kalmetu Põhikooli, sest laste tulevikku arvestades ei ole Kolga-Jaani Põhikool neile hea. Praegune vald ei suutnud, see aasta lastele Kaavere külast transporti Leie Põhikooli organiseerida, kokku käib Kaaverst hetkel 7 last Leie Põhikoolis. Olen huvitatud Kalmetu Põhikooli laste panemisest, sest seal on väga meeldivad õpetajad, ilus kool ja õppimine on tavaklassides, mida praegu Leie Põhikoolis ei ole ja arvestuste järgi ka varsti ei ole Kolga-Jaani Põhikoolis. Oleks huvitatud, kui valdade ühinemisega suudaks Viljandi vald organiseerida bussi lastele, mis lapsed siit Kaaverest viiks ja tooks koolipäevadel Kalmetu Põhikooli. Teised lapsevanemad on ka selles suhtes otsusele jõudnud, et uuel õppeaastal lapsed panna Kalmetu Põhikooli.

Otsus: Mitte arvestatud.

Selgitus:

Seadusest tulenevalt on kohaliku omavalitsuse ülesanne tagada õpilastransport. Liitumisel tekkival kohalikule omavalitsusele on see nõue siduv.

Suure tõenäosusega on käesoleva küsimuse lahenduseks tulevikus Viljandi valla õpilasliin, mis Kaavere lapsed Kalmetu kooli ja tagasi sõidutab.

 

13. oktoober 2016

Suuline ettepanek rahvakoosolekult – Jarek Ruljand

Miks ei ole liitumislepingus kirjas olemasolevate perearsti keskuste (lepingute pikendamine)  toetamine?

Otsus: Mitte arvestatud.
 

Selgitus:

On arusaadav, et muretsetakse, kas perearsti keskuste halduskulusid valla poolt toetatakse.

Lepingu punktis nr 2.4. on öeldud, et VALD on liituvate omavalitsusüksuste õigusjärglane. Liituvate Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla õigused ja kohustused lähevad üle VALLALE, seaduses ja käesolevas lepingus sätestatud korras.

Antud punkt ütleb, et kõik kohutused mis on liituvad vallad endale võtnud, peab uus liitumisel tekkinud vald ka täitma.

Kui piirkonnas on olnud prioriteediks perearsti keskuse halduskulude toetamine, siis on see nii ka edaspidigi.

Viljandi vallas
• 26. septembril kell 17.30 Viiratsi Rahvamajas
• 27. septembril kell 17.30 Ramsi Vaba Aja Keskuses
• 28. septembril kell 18.00 Saarepeedi Rahvamajas
• 29. septembril kell 17.30 Paistu Rahvamajas


Tarvastu vallas
• 3. oktoobril kell 17.30 Kärstna mõisas
• 4. oktoobril kell 17.30 Tarvastu Käsitöökojas Mustlas
• 5. oktoobril kell 17.30 Suislepa mõisas


Kolga-Jaani vallas
• 5. oktoobril kell 11.00 Leie Hoiu-laenuühistu ruumides

Huvitavat lugemist:  http://haldusreform.viljandivald.ee/liitumisleht/